Психологично консултиране на родители

        
           Психологичното консултиране е вид психологична помощ, оказана от психолог / психотерапевт и цели да подпомогне родителите при възникването на затруднения и проблеми с техните деца.

            Психологични консултации:
           
          * относно спецификата на отделните фази в психоемоционалното развитие на детето, възрастови кризи и насоки за справяне с тях.

         * при трудности в общуването с децата, възпитание, формиране на родителски компетенции, постигане на удовлетворителни взаимоотношения.

         * в помощ на детето за по-плавна адаптация при постъпване в детска ясла, градина, първи клас, ново учебно заведение или при промяна на средата му /друг град, държава/.

         * при раздяла на родителите относно адекватното информиране на детето, адаптация към нововъзникналата ситуация, подходящ режим на виждане, изработване на обща родителска рамка, авторитетът на другия родител е пр.
        
        

         
       

Няма коментари:

Публикуване на коментар